ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി

Santhosh Kumar

President

Biju T

Secretary

Santhosh

Treasurer

Ashokan

Vice President

Ramanan

Joint Secretary

Shinu

Ohm Secretary

Jyothi

Ohm Secretary

Vinod

Ohm Secretary

Rajeevan

Member

Manu

Member

Muralitharan

Member

Gireesh Kumar

Member

Syam Kumar

Member

Maneesh

Member

Sethu Kumar

Member

Vishnu

Member

Vishak

Member

Gopalan Krisnan

Member

Nada Rajan

Member

Omana Kuttan

Member

Anu S Chandran

Member

വൃശ്ചികമഹോത്സവം

Live
X Get Bar